ABC-, rutnäts- eller trädgårdsstad?

Hur vi planerar städers struktur är grundläggande för vår upplevelse av det publika rummet och är ofta det vi minns som kännetecknande för en viss plats.

Många av de gatusträckningar som anlades långt före vår tid består än idag och visar på vikten av välavvägda och genomtänkta beslut. Efter gator är ofta kvarterens utformning och byggnadernas förhållande till strukturen de mest varaktiga egenskaperna. Detta har alltid en direkt koppling till det lokala klimatet, relationen mellan privat och publikt och gränsen däremellan. Kvarnholmens strikta rutnät och Ölands bygator med bebyggelse tätt längs vägen är exempel på hur stadsplanering formas av platsens förutsättningar, ekonomiska incitament och övergripande ideal för att i sin tur forma den disposition som ger struktur till det byggda.

Stadsplanering är det första steget för att skapa hållbara, funktionella och trivsamma miljöer. De val vi gör i det skedet blir till den grund som vi sedan bygger på. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt måste många olika aspekter sammanvägas, värderas och integreras.

Enkelt kan det beskrivas som vad/var/hur? Processen för att nå ett svar på de frågorna är ofta komplicerad och kräver samarbete och samsyn mellan många olika aktörer och kompetenser.

Oavsett om vi planerar för en helt ny stadsdel, förtätning i befintlig miljö eller arbetar i gränsen mellan stad och landskap utgår vi från platsens förutsättningar. Med avstamp i det befintliga arbetar vi för att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det innebär en strävan att skapa trivsamma platser med goda boendekvaliteter kopplat till ljus, yttre rum och klimat, en tydlig relation till såväl landskap som kulturhistoriskt bebyggda omgivningar och ett omhändertagande av dagvatten, klimatförändringar och grönstruktur. Allt detta i en ekonomiskt gångbar helhet som ska vara varaktig över lång tid och samtidigt vara flexibel för att möta nya behov och förutsättningar.

Med ödmjukhet inför den avancerade ekvationen jobbar vi med ambitionen att knyta an till och förvalta den befintliga omgivningens specifika karaktär och samtidigt tillskapa nya värden som kan komma att uppskattas över lång tid.