En skola för alla och för var och en

Skolans funktion är en omdebatterad fråga. Ofta berör diskussionen pedagogik och struktur men saknar dimensionen om den byggda miljön. Vi är övertygade om att det egentligen hör nära ihop – att den ena delen i själva verket inte kan existera utan den andra. Vår ambition är att arkitekturen ska fungera som ett pedagogiskt verktyg, möjliggöra en variation av inlärningssituationer och på så sätt göra varje plats till en potentiell studie- eller undervisningsplats.

I SAOL definieras ”skola” som en byggnad för reglerad undervisning och i Sverige har denna undervisning varit en återkommande punkt i den offentliga debatten under århundranden. Sedan genomförandet av 1980-års läroplan har föreställningen om ”En skola för alla” också blivit en politisk-ideologisk het potatis. Definitionen syftar till att i skolsammanhang skapa delaktighet, inkludering och integrering och diskussionen berör främst i vilken grad denna intention faktiskt implementeras. Historiskt sett har skolan symboliserat det motsatta, en tydlig hierarkisk fördelning mellan den allvetande ledaren och den homogena flocken. Med skolplanens utveckling har vi avancerat från den pedagogiken, men faktum kvarstår att många skolbyggnader fortfarande följer samma tydliga struktur. Även om katedern inte i samma utsträckning tronar längst fram i stora salar, vågar vi påstå att majoriteten av alla klassrum fortfarande bygger på en snäv princip med ett sextio kvadratmeter stort, rektangulärt klassrum med ett tydligt blickfång mot lärarens plats i centrum. Samtidigt har undervisningsstrategierna förändrats, nya metoder och nya digitala verktyg har tillkommit och på så sätt underlättat ett mer individanpassat inlärningssystem. Vi menar därför att skolans fysiska miljö och utformning behöver följa pedagogiken och utvecklas i samma takt.

Vi arbetar för att skapa skolor där varje enskild individs lärande står i fokus, där elevunderlaget behandlas som den heterogena grupp den faktiskt är. Genom att arbeta tematiskt och funktionsöverskridande och se alla rum som potentiella inlärningssituationer, jobbar vi för att förstärka relationen mellan pedagogik och miljö och fortsätta utvecklingen från den standardiserade skoltraditionen