Domherren, Kalmar

Planförslaget skapar förutsättningar för centralt belägna lägenheter i Kalmar genom möjliggörandet av ett flerbostadshus på fastigheten Domherren 6. Planområdet ligger på Malmen som utgör en del av Kalmar stadskärna. Totalt möjliggör planförslaget 6 tillkommande lägenheter i ett attraktivt innerstadsläge med närhet till service, kultur och kommunikationer.

Fastigheten Domherren 6 har en hög miljöskapande karaktär för kvarteret och bidrar till dess brokighet som har vuxit fram sporadiskt under tidens gång. Här demonstreras samt möts arkitektur och kulturmiljö från olika epoker. Genom möjliggörandet av flerbostadshuset skapas ytterligare en årsring i kvarteret och i staden.

ATRIO arkitekter har ansvarat för planhandlingar med tillhörande illustrationer samt upphandling av underkonsulter.