Järnnian, Ekerum

Inför kommande exploatering och försäljning av området Järnnian fick ATRIO arkitekter i uppdrag att gestalta den bebyggelse som medges inom detaljplanen. Järnnian erbjuder en enkelhet i det vardagliga livet samtidigt som bostäderna erbjuder natur och skog hela vägen in på knuten. Här finns tid för spontanlek där närhet till olika typer av fritidsintressen är uppskattat. Järnnian har nära till naturen, havet samt Ekerum Resort Öland där grus- och grässtigar från golfbanan och naturreservatet ansluter till området.

Gällande detaljplan anger att husen i området bör utformas och placeras för att i första hand smälta in i landskapet, med träfasader och vissa inslag i natursten, allt i dämpade kulörer. Andra material tillåts om de färgsätts så att de underordnar sig naturmaterialen. Byggnaderna bör bestå av mindre och/eller smala volymer så att husen underordnar sig landskapet. Taken och andra delar av husen kan med fördel vara växtbeklädda. Detaljplanen är speciellt utformad för att i största möjliga mån bevara den befintliga landskapsbilden även efter byggnation. Detta innebär att bostadsområdet kommer bli unikt i sitt slag!